PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE BEZ MPZP

Dodano 6.4.2018

Jest już projekt specustawy mieszkaniowej. Inwestycje mają być realizowane na uproszczonych warunkach - za zgodą rady gminy - nawet niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego. Rozstrzygnięcia sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wydawane będą w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku - organ wyższego stopnia wymierzy kary w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie mogła być wydana każdemu inwestorowi realizującemu inwestycje spełniające określone w ustawie standardy - wydawane będą również na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a na terenach objętych obowiązującym planem miejscowym, o ile planowana inwestycja nie jest z nim zgodna – po uzyskaniu zgody rady gminy. Pozwolenie na wycięcie drzew bedzie można uzyskać razem z pozwoleniem na budowę. Wojewoda rozstrzygać będzie o tym po uzgodnieniu z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta, który to zobowiązany będzie do zajęcia stanowiska w terminie 14 dni - niezajęcie stanowiska traktowane będzie jako uzgodnienie.

Ponadto w decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego możliwe będzie ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej.

WRE WILLRESSON | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | 2018